Thông báo về địa điểm và thời gian làm việc – Ngầu Photo