Ảnh viền trắng là gì? Khi rửa ảnh tạo sao lại có viền trắng?