rửa ảnh viền trắng

4 Tháng Ba, 2018

Ảnh viền trắng là gì? Khi rửa ảnh tạo sao lại có viền trắng?

Ảnh viền trắng là gì? Ảnh viền trắng hiện tượng mà bức ảnh không tràn hết khung hình mà để lại khoảng trắng trên viền của […]